thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd (extramurale eerstelijns zorgverlening). Met de trend om mensen zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving te laten wonen, is de thuizorg de laatste decennia kwantitatief fors toegenomen. Dit gebeurt meestal op basis van een medische indicatie. Zo kan het zijn dat medische klachten of gebreken die in het verleden leidden tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, nu thuis wordt ingevuld door inschakeling van verpleegkundigen. Cliënten kunnen er voor kiezen de zorg te laten verrichten door instellingen voor thuiszorg of door ZZP’ers verpleegkundigen zoals Jelly de Graaf. In vrijwel alle gevallen is de cliënt vrij om zelf te bepalen waar en bij wie ze hun zorg inkopen.

Thuiszorg begint meestal met een aantal uren per week of dag. Dit kan van tijdelijke of permanente aard zijn. Wanneer men kiest voor het inschakelen van een ZZP’er is men verzekerd van verzorging door één of meerdere vaste verpleegkundigen die al snel vertrouwd raken met de wensen die voortkomen uit de zorgvraag. Er is hierbij alle ruimte om persoonlijke behoeften in de zorg in te bedden. De ‘vreemde over de vloer’ wordt daardoor al snel een goede en bekwame bekende, die niet alleen medische handelingen verricht maar ook in staat is de nodige lichtheid in het bestaan te brengen. De ervaring leert dat de motivatie van ZZP’ers over het algemeen sterker is door het nemen van verantwoordelijkheid en de bewuste keuze om te kiezen voor een persoonlijke  benadering. Hierdoor staat bij Jelly de mens centraal en niet het ziektebeeld.

Voor veel cliënten is het voldoende om met een paar uur thuiszorg per dag nog lange tijd thuis te kunnen blijven wonen. Om uiteenlopende redenen kan er een situatie ontstaan waarbij uitbreiding van de zorg en verpleging nodig is. Deze kan dan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld twee keer een paar uur per dag, bij het opstaan en naar bed gaan.  Al naar gelang de progressie van de medische noodzaak kan dit verder worden uitgebreid tot volledige dagverpleging en -verzorging.

Situaties waarin thuiszorg en -verpleging uikomst bieden zijn bijvoorbeeld:
- tijdelijk onvermogen om voor zichzelf te zorgen door lichamelijke ziekte of oorzaken van psychosociale aard
- tijdelijke zorgbehoefte na een ziekenhuisopname
- permanente zorgbehoefte door een geestelijk of lichamelijk handicap
- permanente zorgbehoefte door ouderdom
- progressieve zorgbehoefte door terminale ziekte

individueel zorgplan

In alle gevallen wordt er een individueel zorgplan opgesteld dat wordt vastgelegd in een zorgovereenkomst. De kosten voor de zorg worden in de meeste gevallen door de overheid (verzekeraars?) vergoed. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via gemeenten een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen. Uiteraard is het ook mogelijk om de zorg uit  private middelen te bekostigen.

zorgteams

Omdat het voor één ZZP’er verpleegkundige onmogelijk is om continuïteit te garanderen, werkt Jelly samen met anderen in zogenaamde zorgteams. Na het opstellen van het zorgplan worden deze teams samengesteld aan de hand van de zorgvraag. Door de keuze van de verpleegkundigen in dit team worden ook specialistische verpleegkundige handelingen uit het zorgplan geborgt. Uiteraard worden ook persoonlijke eigenschappen van zowel cliënt als verpleegkundige meegewogen bij het samenstellen van het team. Jelly de Graaf kan voor cliënten een team initiëren, maar het zeker is ook mogelijk haar aan bestaande teams toe te voegen.

In alle gevallen wordt ervoor gewaakt dat de zorgvrager de regie over zijn of haar leven behoudt.

* Veld is verplicht.

In bezit van rijbewijs

Ervaring met het rijden in een rolstoelbus

Friestalig